90.000/30 ngày
 • Miễn phí 1GB/ngày data tốc độ cao
 • Miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok
 • Hết 30GB ngừng truy cập
200.000/30 ngày
 • Miễn phí 20 GB/30 ngày
 • Hết 20 GB truy cập tốc độ thông thường
120.000/30 ngày
 • Miễn phí 12 GB/30 ngày
 • Hết 12GB truy cập tốc độ thông thường
D90
90.000/30 ngày
 • Miễn phí 10 GB/30 ngày
 • Hết 10GB truy cập tốc độ thông thường
900.000/12 tháng
 • Miễn phí 7 GB/tháng/năm
 • Hết 7GB truy cập tốc độ thông thường
D30
30.000/30 ngày
 • Miễn phí 2.5 GB/30 ngày
 • Hết 2.5GB truy cập tính giá 9,76đ/50KB
10.000/24h
 • Miễn phí 1 GB/24h
 • Hết 1GB truy cập tốc độ thường
75.000/15 ngày
 • Miễn phí 500 MB/24h/15 ngày
 • Tặng thêm 2.5 GB tốc độ cao
35.000/7 ngày
 • Miễn phí 500 MB/24h/7 ngày
 • Tặng thêm 1 GB tốc độ cao
15.000/3 ngày
 • Miễn phí 500 MB/24h/3 ngày
 • Tặng thêm 500MB tốc độ cao
300.000/6 tháng
 • Miễn phí 4 GB/30 ngày/6 tháng
 • Hết 4 GB truy cập tốc độ thông thường
70.000/30 ngày
 • Miễn phí 600 MB/30 ngày
 • Hết 600MB truy cập không tính cước
50.000/30 ngày
 • Miễn phí 450 MB/30 ngày
 • Hết 450MB tính cước 9.76đ/50KB
D70
70.000/30 ngày
 • Miễn phí 7 GB/30 ngày
 • Hết 7GB truy cập tốc độ thông thường
D50
50.000/30 ngày
 • Miễn phí 3.5 GB/30 ngày
 • Hết 3.5GB truy cập tốc độ thông thường
D15
15.000/24h
 • Miễn phí 5 GB/24h
 • Hết 5GB tính cước 9.76đ/50KB
D10
10.000/24h
 • Miễn phí 3 GB/24h
 • Hết 3GB truy cập với cước phí 9.76đ/50KB
10.000/30 ngày
 • Miễn phí 50 MB/30 ngày
 • Hết 50MB truy cập với cước phí 9.76đ/50KB
DC5
5.000/24h
 • Miễn phí 1 GB/24h
 • Hết 1GB truy cập với cước phí 9.76đ/50KB
150.000/30 ngày
 • Miễn phí 3 GB/24h/30 ngày
 • Miễn phí lưu trữ 25GB dữ liệu trên LifeBox
 • Miễn phí xem phim trên ứng dụng Viettel TV
20.000/
 • Miễn phí 1,5 GB/30 ngày
 • Hết lưu lượng ngừng truy cập
10.000/30 ngày
 • Miễn phí 500MB/30 ngày
 • Hết lưu lượng ngừng truy cập
500.000/12 tháng
 • Miễn phí 5 GB/30 ngày/ 12 tháng data tốc độ cao
 • Hết 5 GB truy cập tốc độ 256Kbps đến hết chu kỳ
50.000/30 ngày
 • Miễn phí 5GB tốc độ cao
 • Hết 5 GB truy cập tốc độ thường
120.000/30 ngày
 • Miễn phí 2 GB/ngày/tháng
 • Miễn phí lưu trữ 25GB dữ liệu trên LifeBox
 • Miễn phí xem phim trên ứng dụng Viettel TV
70.000/30 ngày
 • Miễn phí 500MB/ngày/tháng (tăng 750MB)
 • Miễn phí 100% data truy cập ứng dụng Tiktok
30.000/7 ngày
 • Miễn phí 7 GB/7 ngày tốc độ cao
 • Hết lưu lượng truy cập theo gói Mobile Internet đang sử dụng (nếu có)
15.000/3 ngày
 • Miễn phí 3GB tốc độ cao
 • Hết lưu lượng truy cập theo gói Mobile Internet đang sử dụng (nếu có).
500.000/6 tháng
 • Miễn phí 48GB lưu lượng tốc độ cao
 • Hết lưu lượng truy cập tốc độ thông thường
500.000/12 tháng
 • Miễn phí 60GB tốc độ cao
 • Hết 60 GB truy cập tốc độ thường
1.440.000/336 ngày
 • Miễn phí 336 GB tốc độ cao
 • Hết lưu lượng truy cập tốc độ thông thường
 • Miễn phí Data khi chơi hoặc xem livestream game trên ứng dụng Liên quân Mobile
120.000/28 ngày
 • Miễn phí 28GB tốc độ cao
 • Hết lưu lượng truy cập tốc độ thông thường
 • Miễn phí Data khi chơi hoặc xem livestream game trên ứng dụng Liên quân Mobile
30.000/7 ngày
 • Miễn phí 7GB/7 ngày tốc độ cao
 • Hết lưu lượng truy cập tốc độ thông thường
 • Miễn phí Data khi chơi hoặc xem livestream game trên ứng dụng Liên quân Mobile
30.000/Không giới hạn
 • Miễn phí 1GB tốc độ cao
 • Hết lưu lượng hệ thống tự động ngừng kết nối
 • Tự động hủy nếu thuê bao không sử dụng dữ liệu trong 60 ngày liên tiếp
10.000/Không giới hạn
 • Miễn phí 200 MB tốc độ cao
 • Hết lưu lượng hệ thống tự động ngừng kết nối
 • Tự động hủy nếu thuê bao không sử dụng dữ liệu trong 60 ngày liên tiếp
20.000/7 ngày
 • Miễn phí 600 MB/7 ngày tốc độ cao
 • Hết lưu lượng truy cập tốc độ thông thường
1.440.000/336 ngày
 • Miễn phí 336 GB/336 ngày lưu lượng tốc độ cao
 • Hết lưu lượng truy cập tốc độ thông thường
720.000/168 ngày
 • Miễn phí 168 GB/168 ngày lưu lượng tốc độ cao
 • Hết lưu lượng truy cập tốc độ thông thường
120.000/30 ngày
 • Miễn phí 28 GB/tháng tốc độ cao
 • Hết lưu lượng truy cập tốc độ thông thường
90.000/30 ngày
 • Miễn phí 30 GB/tháng tốc độ cao
 • Hết lưu lượng truy cập tốc độ thường
70.000/30 ngày
 • Miễn phí 30 GB/tháng tốc độ cao
 • Hết lưu lượng truy cập tốc độ thường
90.000/30 ngày
 • Miễn phí 9 GB/tháng tốc độ cao
 • Hết lưu lượng truy cập tốc độ thường
90.000/30 ngày
 • Miễn phí 9 GB/tháng tốc độ cao
 • Hết lưu lượng truy cập tốc độ thường
600.000/12 tháng
 • Miễn phí 5 GB/tháng/năm tốc độ cao
 • Hết lưu lượng truy cập tốc độ thường
50.000/30 ngày
 • Miễn phí 5GB/tháng tốc độ cao
 • Hết lưu lượng truy cập tốc độ thường
5.000/24h
 • Miễn phí 500 MB/24h tốc độ cao
 • Hết lưu lượng truy cập theo gói Mobile Internet đang sử dụng (nếu có)
10.000/24h
 • Miễn phí 2 GB/24h tốc độ cao
 • Hết lưu lượng truy cập theo gói Mobile Internet đang sử dụng (nếu có)
5.000/24h
 • Miễn phí 500 MB/24h tốc độ cao
 • Hết 500MB tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng
300.000/30 ngày
 • Miễn phí 30 GB/tháng tốc độ cao
 • Hết 30GB đầu, tốc độ cao giới hạn về 1Mbps
200.000/30 ngày
 • Miễn phí 15GB tốc độ cao
 • Hết 15GB truy cập tốc độ thường
450.000/6 tháng
 • Miễn phí 5 GB/30 ngày/6 tháng tốc độ cao
 • Hết lưu lượng truy cập tốc độ thường
50.000/30 ngày
 • Miễn phí 5GB tốc độ cao
 • Hết 5GB truy cập tốc độ thường
125.000/30 ngày
 • Miễn phí 8 GB/tháng tốc độ cao
 • Miễn phí 3GB sử dụng ứng dụng ONME
 • Hết lưu lượng ngừng truy cập
70.000/30 ngày
 • Miễn phí 3 GB tốc độ cao
 • Hết lưu lượng ngừng truy cập