2.000.000/30 ngày
 • Miễn phí 120 GB tốc độ cao
 • Miễn phí các cuộc gọi < 60 phút nội mạng
 • Miễn phí 2.000 phút gọi ngoại mạng
 • Miễn phí 2.000 SMS nội mạng
 • Hết 120 GB ngừng truy cập
1.000.000/30 ngày
 • Miễn phí 90 GB tốc độ cao
 • Miễn phí các cuộc gọi < 60 phút nội mạng
 • Miễn phí 1.000 phút gọi ngoại mạng
 • Miễn phí 1.000 SMS nội mạng
 • Hết 90 GB ngừng truy cập
700.000/30 ngày
 • Miễn phí 60 GB tốc độ cao
 • Miễn phí các cuộc gọi < 60 phút nội mạng
 • Miễn phí 700 phút gọi ngoại mạng
 • Miễn phí 700 SMS nội mạng
 • Hết 60 GB ngừng truy cập
500.000/30 ngày
 • Miễn phí 45 GB tốc độ cao
 • Miễn phí các cuộc gọi < 60 phút nội mạng
 • Miễn phí 500 phút gọi ngoại mạng
 • Miễn phí 400 SMS nội mạng
 • Hết 45 GB ngừng truy cập
350.000/30 ngày
 • Miễn phí 30 GB tốc độ cao
 • Miễn phí các cuộc gọi < 60 phút nội mạng
 • Miễn phí 300 phút gọi ngoại mạng
 • Miễn phí 300 SMS nội mạng
400.000/30 ngày
 • Miễn phí 35 GB tốc độ cao
 • Miễn phí các cuộc gọi < 60 phút nội mạng
 • Miễn phí 350 phút gọi ngoại mạng
 • Miễn phí 350 SMS nội mạng
300.000/30 ngày
 • 5 GB/ngày
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 60 phút
 • Miễn phí 200 phút gọi ngoại mạng
250.000/30 ngày
 • Miễn phí 4 GB/ngày data tốc độ cao
 • Miễn phí các cuộc gọi < 30 phút nội mạng
 • Miễn phí gọi 150 phút ngoại mạng Viettel
250.000/30 ngày
 • Miễn phí 20 GB tốc độ cao
 • Miễn phí các cuộc gọi < 60 phút nội mạng
 • Miễn phí 200 phút gọi ngoại mạng
 • Miễn phí 200 SMS nội mạng
150.000/30 ngày
 • Miễn phí 8 GB tốc độ cao
 • Miễn phí các 1.000 phút gọi nội mạng Viettel
 • Miễn phí 100 phút gọi ngoại mạng
 • Miễn phí 100 SMS nội mạng
160.000/30 ngày
 • Miễn phí 2 GB/ngày tốc độ cao
 • Miễn phí các cuộc gọi < 20 phút nội mạng
 • Miễn phí 60 phút gọi ngoại mạng
100.000/30 ngày
 • Miễn phí 3 GB tốc độ cao
 • Miễn phí gọi 1.000 phút nội mạng
 • Miễn phí gọi 10 phút ngoại mạng
2.000.000/30 ngày
 • Miễn phí 60 GB/tháng tốc độ cao
 • Miễn phí các cuộc gọi < 60 phút nội mạng
 • Miễn phí gọi 2000 phút ngoại mạng
 • Miễn phí 2000 SMS nội mạng
 • Hết 60 GB ngừng truy cập
1.000.000/30 ngày
 • Miễn phí 30 GB/tháng tốc độ cao
 • Miễn phí các cuộc gọi < 60 phút nội mạng
 • Miễn phí gọi 1000 phút ngoại mạng
 • Miễn phí 1000 SMS nội mạng
 • Hết 30 GB ngừng truy cập
700.000/30 ngày
 • Miễn phí 30 GB/tháng tốc độ cao
 • Miễn phí các cuộc gọi < 60 phút nội mạng
 • Miễn phí gọi 700 phút ngoại mạng
 • Miễn phí 700 SMS nội mạng
 • Hết 30 GB ngừng truy cập
500.000/30 ngày
 • Miễn phí 30 GB/tháng tốc độ cao
 • Miễn phí các cuộc gọi < 60 phút nội mạng
 • Miễn phí gọi 500 phút ngoại mạng
 • Miễn phí 400 SMS nội mạng
 • Hết 30 GB ngừng truy cập
400.000/30 ngày
 • Miễn phí 15 GB/tháng tốc độ cao
 • Miễn phí các cuộc gọi < 60 phút nội mạng
 • Miễn phí gọi 350 phút ngoại mạng
 • Miễn phí 350 SMS nội mạng
 • Hết 15 GB ngừng truy cập
350.000/30 ngày
 • Miễn phí 12 GB/tháng tốc độ cao
 • Miễn phí các cuộc gọi < 60 phút nội mạng
 • Miễn phí gọi 300 phút ngoại mạng
 • Miễn phí 300 SMS nội mạng
 • Hết 12 GB ngừng truy cập
300.000/30 ngày
 • Miễn phí 10 GB/tháng tốc độ cao
 • Miễn phí các cuộc gọi < 60 phút nội mạng
 • Miễn phí gọi 250 phút ngoại mạng
 • Miễn phí 250 SMS nội mạng
 • Hết 10 GB ngừng truy cập
250.000/30 ngày
 • Miễn phí 10 GB/tháng tốc độ cao
 • Miễn phí các cuộc gọi < 60 phút nội mạng
 • Miễn phí gọi 200 phút ngoại mạng
 • Miễn phí 200 SMS nội mạng
 • Hết 10 GB ngừng truy cập
200.000/30 ngày
 • Hết 8 GB/tháng ngừng truy cập
 • Miễn phí các cuộc gọi < 30 phút nội mạng
 • Miễn phí gọi 150 phút ngoại mạng
 • Miễn phí 150 SMS nội mạng
 • Hết 8 GB ngừng truy cập
150.000/30 ngày
 • Miễn phí 4 GB/tháng tốc độ cao
 • Miễn phí 1.000 phút nội mạng
 • Miễn phí 100 phút ngoại mạng
 • Miễn phí 100 SMS nội mạng
 • Hết 4 GB ngừng truy cập
100.000/30 ngày
 • Miễn phí 2 GB/tháng tốc độ cao
 • Miễn phí 1.000 phút nội mạng
 • Miễn phí 10 phút ngoại mạng
100.000/30 ngày
 • Miễn phí gọi 1.000 phút nội mạng
 • Miễn phí gọi 50 phút ngoại mạng